WFOŚiGW w Opolu ogłasza, że trwa nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

12 października 2023

WFOŚiGW w Opolu ogłasza, że trwa nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego
  w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
  w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
  o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa opolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

 1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO
 2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące
 3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie

należy składać do 31.12.2019 r. do Sekretariatów Okręgowych Stacji Chemiczno – Rolniczych wskazanych w regulaminie naboru wniosków.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Biuro Opole – 77 45 67 872 wew. 116

Załączniki do pobrania:

 1. Załączniki do wniosku związane z oceną dostępności pomocy publicznej: