Logotyp Konkursu Modelowe Opolskie OZE

Konkurs plastyczno – techniczny Modelowe opolskie OZE

12 października 2023

Konkurs plastyczno – techniczny Modelowe opolskie OZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza  do udziału w Konkursie plastyczno – technicznym pt. „Modelowe opolskie OZE”, skierowanym do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Konkurs realizowany w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje młodzież uczęszczającą do szkół ponadpodstawowych z terenu województwa opolskiego, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.

Celem Konkursu jest kształtowanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim poprzez dbanie o czystość powietrza, racjonalne gospodarowanie energią, propagowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii, budowanie umiejętności współzawodnictwa, a także umożliwienie zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych uczestników konkursu.

  1. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl i na portalu społecznościowym Funduszu – Facebook www.facebook.com/wfosigwopole/
  2. Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem konkursu, należy nadsyłać 
    do 5 maja 2023 r. (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Opolu) na adres Organizatora (ul. Krakowska 53, 45-018 Opole) z dopiskiem „Konkurs plastyczno – techniczny”. Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2023 roku.
  4. Wręczenie nagród nastąpi w ramach Pikniku z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska – 5 czerwca 2023 r. – w Opolu.

 Osobami do kontaktu w sprawie Konkursu są: Doradcy energetyczni Funduszu: Paweł Klimczak tel. 77 44 78 033, Dariusz Grabowiecki tel. 77 44 78 044, Mariusz Tekliński tel. 77 44 78 041, e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl oraz Pani Paulina Pasierbek – specjalista Zespołu Organizacji Biura i Promocji tel. 77/44 78 011, email: p.pasierbek@wfosigw.opole.pl

Załączniki: