Logo PONE

Zmiany do ”Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców działających w sektorze MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

10 maja 2023

Informujemy, że od dnia 01.02.2018 roku wejdą zmiany do ”Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców działających w sektorze MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów WFOŚiGW w Opolu, zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania w ramach ”Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców działających w sektorze MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w Opolu” od dnia 01.02.2018 r. nastąpiła zmiana między innymi na:

– możliwości poszerzenia grupy wnioskodawców o dodatkowe osoby, które występują we wspólnym gospodarstwie domowym, których dochody uwzględnia się przy ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy, a nie są współwłaścicielami nieruchomości,

– wykreśleniu występowania pomocy publicznej w przypadków prosumentów,

– sprecyzowaniu zapisów w zakresie wymagań budynku dotyczącego przedmiotu inwestycji,

– ujednoliceniu we wszystkich częściach Programu okresu gwarancji producenta na zamontowane fabrycznie nowe urządzenia,

– skróceniu okresu trwałości przedsięwzięcia z 3 lat do 2 lat,

– zmiany polegające na uproszczeniu zapisów Programu.

Jednocześnie, ulega skróceniu okres zaliczania kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą wyłącznie kwoty faktur wystawionych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.

Zaktualizowana wersja Programu zostanie opublikowana w dniu 01.02.2018 r. na stronach internetowych WFOŚiGW w Opolu: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-i-przedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp/oze