Logotyp Konkursu Modelowe Opolskie OZE

Turniej wiedzy „Mistrz OZE”

23 października 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza  uczniów klas 7‑8 szkół podstawowych do udziału w Turnieju wiedzy pt. „Mistrz OZE”.

Turniej wiedzy realizowany w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Turniej wiedzy ma zasięg wojewódzki i obejmuje młodzież uczęszczającą do klas 7-8 szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego, którzy w czasie trwania Turnieju przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie turnieju wiedzy.

Celem Turnieju wiedzy jest upowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i racjonalnego gospodarowania energią, kształtowanie proekologicznych postaw i poczucia odpowiedzialności za środowisko województwa opolskiego, promocja energetyki odnawialnej oraz zwrócenie uwagi na rozwiązania technologiczne do pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z energii: słońca, wiatru, wody, biomasy i energii geotermalnej.

  1. Turniej wiedzy ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl i na portalu społecznościowym Funduszu – Facebook www.facebook.com/wfosigwopole/
  2. Zgłoszenia szkół podstawowych chętnych do udziału w Turnieju wiedzy, zgodnie z regulaminem Turnieju, należy nadsyłać do 15 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Opolu) na adres Organizatora (ul. Krakowska 53, 45-018 Opole). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględnione.
  3. Etap wojewódzki konkursu, jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2023 roku.

Osobami do kontaktu w sprawie Turnieju wiedzy są: Doradcy energetyczni Funduszu: Dariusz Grabowiecki tel. 77 44 78 044, Paweł Klimczak tel. 77 44 78 033,  Mariusz Tekliński tel. 77 44 78 041, e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl oraz Daria Misz – koordynator Zespołu Organizacji Biura i Promocji tel. 77 44 78 021, email: d.misz@wfosigw.opole.pl

REGULAMIN TURNIEJU WIEDZY wraz z załącznikami (pdf)
załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA SZKOŁY
załącznik nr 2 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (UCZNIA)
załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO